Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Πιλότος η ΕΡΤ για λουκέτα και σε άλλους Οργανισμούς και φορείς του Δημοσίου


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-6-2013

Μπούσουλα για μελλοντικούς σχεδιασμούς φαίνεται ότι αποτελεί το εγχείρημα με το ξαφνικό λουκέτο στην ΕΡΤ για την κυβέρνηση καθώς οι αριθμοί δεν βγάζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για τις απαιτήσεις των δανειστών οι οποίοι έχουν ζητήσει 4.000 απολύσεις για το 2013 και άλλες 11.000 για το 2014.

Ειδικότερα, είναι προφανές ότι η ΕΡΤ καλύπτει προσωρινά την υποχρέωση για 2.000 απολύσεις ως το καλοκαίρι, αφού το επόμενο σχήμα προβλέπει την πρόσληψη 1.000 ως 1.200 ατόμων. Έτσι σε απλά μαθηματικά στην τελική θα πρέπει να αναζητηθούν 400 ως 600 ακόμη άνθρωποι που θα συμπληρώσουν τον αριθμό των 2.000. Επίορκοι και υπάλληλοι φορέων που κλείνουν φαίνεται να αρκούν σε πρώτο χρόνο για να καλύψουν τη συγκεκριμένη απαίτηση.
Μένει όμως ο στόχος των επιπλέον 2.000 απολύσεων μέχρι τα τέλη του έτους. Και εδώ είναι που η απλή εξέταση των πραγμάτων οδηγεί σε μονόδρομο. Η μόνη τακτική που μπορεί να ακολουθηθεί είναι παρόμοια με αυτήν της ΕΡΤ.
Κάποιοι ήδη διαρρέουν τα ονόματα των τριών αμυντικών βιομηχανιών της χώρας. Οι εργαζόμενοι σε ΕΑΒ, Αμυντικά Συστήματα και ΕΛΒΟ είναι περίπου όσοι και αυτοί της ΕΡΤ.
Σε αυτή την περίπτωση μελετάται η δημιουργία ενός ενιαίου οργανισμού και για τις τρεις βιομηχανίες και περιορισμό των διοικητικών δομών. Ο αριθμός των εργαζόμενων που θα βρεθούν εκτός υπολογίζεται μεταξύ 500 και 700.
Ωστόσο ούτε από την αμυντική βιομηχανία προκύπτει αριθμός ικανός για να συμπληρωθεί το ποσό των απολύσεων που απαιτείται απ' το μνημόνιο.
Δεδομένου δε ότι για το 2014 οι απολύσεις θα πρέπει να είναι 11.000,  ήδη υπάρχει η φιλολογία για κλείσιμο και άλλων ΔΕΚΟ, γεγονός που επιβεβαιώνεται και με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε την περασμένη Τρίτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στη διακριτική ευχέρεια των συναρμοδίων υπουργών είναι πλέον για τις ΔΕΚΟ, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και τις δημόσιες επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το κράτος, όπως και των θυγατρικών εταιρειών των επίμαχων φορέων (ΝΠΔΔ, κ.λπ.) οι οποίες αναμένεται να καταργηθούν ή να συγχωνευθούν.

Ειδικότερα, η επίμαχη ΠΝΠ αντικαθιστά παράγραφο του νόμου 3429/2005 και προβλέπει ότι κοινή υπουργική απόφαση θα καθορίζει ποια θα είναι η «τύχη» των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κτλ., των εργαζομένων σ” αυτές, των περιουσιών τους, των υποχρεώσεών τους κτλ., σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης τους, όπως επίσης θα καθορίζεται και η διακοπή της λειτουργίας τους. Επίσης, θα καθορίζεται και η «τύχη» των θυγατρικών εταιρειών των ΝΠΔΔ και των ΔΕΚΟ (εφόσον έχουν).

Ακόμη, κοινή υπουργική απόφαση θα καθορίζει την «τύχη» της αυτοδίκαιης λύσης των πάσης φύσεως εργασιακών σχέσεων, την αυτοδίκαιη λήξη όλου του αποσπώμενου προσωπικού, την «τύχη» των συμβάσεων έργου, την αυτοδίκαιη λήξη της θητείας «των οργάνων διοίκησης», των εκκρεμών δικών, όπως επίσης θα προβλέπει τον καθορισμό των προσώπων και οργάνων που απαιτούνται για τη διαδοχή των ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, κ.λπ.

Η ΠΝΠ αντικαθιστά την παράγραφο 2 άρθρου 14Β του νόμου 3429/2005. Η προηγούμενη παράγραφος 1 του άρθρου 14Β του νόμου 3429/2005, (όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3710/2008 και το άρθρο 66 του νόμου 4002/2011), αναφέρει τα εξής:

«Με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος υπουργού:

α) οι Ανώνυμες Εταιρείες με την επωνυμία Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ΑΕ (ΚΕΔ ΑΕ), Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού ΑΕ (ΟΔΔΥ ΑΕ), Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ), Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης ΑΕ, Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ (ΟΣΚ ΑΕ), Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων ΑΕ (ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ), Θέμις Κατασκευαστική ΑΕ, Ελληνικός Οργανισμός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ΑΕ (ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ),
β) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ) και
γ) άλλα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος, εφόσον επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις, εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή αν επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό ή για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους:
αα) να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών ή με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών ή/και
ββ) να αποσπώνται από αυτά περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως κλάδος ή τμήμα και να εισφέρονται σε άλλη Ανώνυμη Εταιρεία ή/και να μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριότητα ή ο επιδιωκόμενος σκοπός σε άλλο νομικό πρόσωπο,
δ) Ειδικότερα, με την κοινή απόφαση της παρούσας παραγράφου, συγχωνεύονται σε ενιαίο φορέα με την επωνυμία «Ενιαίος Γεωργικός Οργανισμός – Δήμητρα» τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία:
αα) Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ),
ββ) Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) – Δήμητρα,
γγ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) με διακριτικό τίτλο AGROCERT και
δδ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ)».

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ :     www.reporter.gr