Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος ΙΑ.5. περίπτωση 2 του ν. 4093/2012, σχετικά με την μείωση των εφάπαξ βοηθημάτων


 ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΩΨ
 Φ.80020/ΟΙΚ 26522/978

http://pdf.investintech.com/w/c/x4ki6ik/26522-978.html