Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Τι ισχύει σήμερα αν ένα ανασφάλιστο όχημα προκαλέσει υλικές ζημιές; Ποιες είναι οι συνέπειες;


Σε περίπτωση που ένα ανασφάλιστο όχημα προκαλέσει ζημιά σε άλλο ασφαλισμένο όχημα, τότε ο νόμος προβλέπει διοικητικές κυρώσεις, δηλαδή, αφαίρεση πινακίδων, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και διπλώματος του οδηγού, καθώς επίσης χρηματικά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις.

Τι είναι το Επικουρικό Κεφάλαιο;

Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι ένας οργανισμός που στοχεύει στην αποζημίωση των θυμάτων που εμπλέκονται, χωρίς υπαιτιότητά τους, σε ατυχήματα:
  • με οχήματα ανασφάλιστα
  • με οχήματα άγνωστα (αν το πρόσωπο που έχει την ευθύνη παραμένει άγνωστος)
  • με οχήματα ασφαλισμένα σε εταιρία που έκλεισε λόγω πτώχευσης ή έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της
Το Επικουρικό Κεφάλαιο αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια σοβαρά οικονομικά προβλήματα και συνεχώς αυξάνεται ο μέσος χρόνος αναμονής για αποζημίωση. Οι αποζημιώσεις που εκκρεμούν τόσο από την ανάκληση αδειών λειτουργιών πολλών ασφαλιστικών εταιριών, όσο και από ατυχήματα με άγνωστα και ανασφάλιστα οχήματα, εκτιμάται ότι στο σύνολο τους ξεπερνούν τα €600 εκατομμύρια, ενώ τα έσοδα του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι μόλις €75,4 εκατομμύρια.

Τι ισχύει σήμερα στο Επικουρικό Κεφάλαιο;

Σήμερα, έπειτα από την πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε για την προσπάθεια εξυγίανσης της οικονομικής κατάστασης του Επικουρικού Κεφαλαίου, ισχύουν τα εξής:
  • καταβάλλεται χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης από απώλεια ζωής μέχρι €6.000 για κάθε δικαιούχο, σε κάθε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης (ανασφάλιστο ή άγνωστο όχημα, ή όχημα που έκλεισε η ασφαλιστική του εταιρία).
  • δεν επιτρέπεται η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού για αποζημιώσεις που εκκρεμούν, μέχρι το 2016.
  • υπάρχει συγκεκριμένο όριο συνολικής αποζημίωσης μέχρι και €100.000, σε περίπτωση αποζημίωσης λόγω πτώχευσης ή ανάκλησης άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας του υπαίτιου οχήματος. Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των ζημιών και το ποσό που θα καταβάλει πλέον το Επικουρικό κεφάλαιο δε θα είναι ολόκληρη η αποζημίωση, αλλά ένα ποσοστό της, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Ύψος αποζημίωσης Ποσό που καταβάλλει το Επικουρικό
Κεφάλαιο (% επί της αποζημίωσης)
έως €4.000 90%
από €4.001 έως €10.000 87,5% με ελάχιστο τα €3.600
από €10.001 έως €30.000 85% με ελάχιστο τα €8.750
από €30.001 έως €60.000 80% με ελάχιστο τα €25.000
από €60.001 έως €100.000 70% με ελάχιστο τα €48.000
άνω των €100.000 70% με μέγιστο τα €100.000

Η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπει ωστόσο τη δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου των €100.000, για πρόσωπα που έχουν υποστεί κάποια αναπηρία από τροχαίο ατύχημα με όχημα που ήταν ασφαλισμένο σε ασφαλιστική εταιρία, της οποίας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας. Η φύση και ο βαθμός της αναπηρίας, αλλά και το ύψος της αποζημίωσης, θα ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που θα εκδίδεται μετά από γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Τι προκύπτει από τη νέα τροπολογία για το Επικουρικό Κεφάλαιο;

Νέα δεδομένα επιβάλλει στους ασφαλισμένους, αλλά και στις ασφαλιστικές εταιρίες, η τροπολογία που ψηφίστηκε για το Επικουρικό Κεφάλαιο, με σκοπό την εξυγίανση της οικονομικής του κατάστασης. Συγκεκριμένα περιορίζονται αισθητά οι υποχρεώσεις που αυτό έχει προς τους δικαιούχους, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει την αδυναμία στην οποία βρίσκεται, κάτι που όμως μπορεί να σημαίνει τη μετάθεση του βάρους της αποζημίωσης στους ασφαλισμένους.
Για το λόγο αυτό, η αξιοπιστία και η οικονομική φερεγγυότητα μιας ασφαλιστικής εταιρίας θα πρέπει να αποτελεί από δω και πέρα το βασικότερο κριτήριο επιλογής ασφάλισης του αυτοκινήτου, γιατί σε περίπτωση που ένας οδηγός εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα και η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής του εταιρίας ανακληθεί, μπορεί να κληθεί να πληρώσει ο ίδιος το κόστος των ζημιών.
Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που εμπλακείτε σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα; Σε περίπτωση που εμπλακείτε σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα, θα πρέπει να καλέσετε αμέσως την Τροχαία, γιατί η καταγραφή του συμβάντος, των στοιχείων του ανασφάλιστου οχήματος και του οδηγού του είναι απαραίτητη.