Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Τέλος ο ΟΑΣΘ και το ΣΑΣΘ, ιδρύονται η ΟΣΕΘ και η ΑΣΥΘ - Οι νέες αστικές συγκοινωνίες της Θεσ/νίκης

ΣΑΒΒΑΤΟ 8-7-2017


Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το νομοσχέδιο για τις αστικές συγκοινωνίες της πόλης, το οποίο προβλέπει την ειδική εκκαθάριση του ΟΑΣΘ και την κατάργηση του ΣΑΣΘ, αλλά και τη δημιουργία της εταιρείας «Οργανισµός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυµη Εταιρία» (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και διακριτικό τίτλο «ΟΣΕΘ Α.Ε.» και της θυγατρικής «Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης Ανώνυµη Εταιρία (Α.Σ.Υ.Θ. Α.Ε.)», µε σκοπό την εκτέλεση του αστικού συγκοινωνιακού έργου, µε λεωφορεία, µε µέσα σταθερής υπόγειας τροχιάς (Μετρό Θεσσαλονίκης), καθώς και σταθερής επίγειας τροχιάς (αναλυτικά το σχέδιο νόμου: PDF).

Ο υπουργός Μεταφορών Χ. Σπίρτζης αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες του νέου νομοσχέδιου, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες το απόγευμα στο υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης. 


Παράλληλα, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της συνάντησης που πραγματοποίησε νωρίτερα με τον Βούλγαρο ομόλογό του, κ. Ιβαήλο Μοσκόφσκι.

Η  συνέντευξη Τύπου διεξήχθη παρουσία του υφυπουργού Εξωτερικών κ. Γιάννη Αμανατίδη, του αν. υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου, της Προϊσταμένης στο Γραφείο Θεσσαλονίκης της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού κ. Κατερίνας Νοτοπούλου, του Γενικού Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών κ. Θάνου Βούρδα και του βουλευτή και τέως υπουργού κ. Δημήτρη Μάρδα.


Οι βασικές διατάξεις του σχεδίου νόμου 
 
Εξαγοράζεται από το Ελληνικό Δημόσιο το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» (Ο.Α.Σ.Θ).


Η επιχείρηση εξαγοράζεται ως σύνολο, εξαιρουμένης της περιουσίας που κατά το άρθρο 22 περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει συμβατικού όρου της συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. 


Για το τίμημα της εξαγοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία της επιχείρησης που οφείλεται στο μονοπωλιακό της χαρακτήρα.

Η εξαγορά του Ο.Α.Σ.Θ. συντελείται και τελειούται από και δια του παρόντος νόμου, από τη θέση του οποίου σε ισχύ περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο των μετοχών του Οργανισμού. Από τη θέση του παρόντος σε ισχύ τη Γενική Συνέλευση του Ο.Α.Σ.Θ. απαρτίζουν, ως εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου, οι Υπουργοί Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.


Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και ορκωτός λογιστής – ελεγκτής του Ο.Α.Σ.Θ. και καθορίζονται οι αμοιβές τους καθώς και κάθε ζήτημα δαπάνης από την άσκηση των καθηκόντων τους.
 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης: 

α) τίθεται ο Ο.Α.Σ.Θ. σε εκκαθάριση εν λειτουργία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, και β) ορίζεται η προσωρινή συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την εκκαθάριση, για την εκτέλεση του μεταβατικού συγκοινωνιακού έργου σύμφωνα με τους σκοπούς του παρόντος νόμου.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μέχρι τον κατά την παρ. 4 διορισμό οργάνων, η δράση και οι αρμοδιότητες των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του παρόντος οργάνων του Ο.Α.Σ.Θ. περιορίζονται μόνο σε όσες είναι απολύτως αναγκαίες για την εκτέλεση του προσωρινού συγκοινωνιακού έργου σύμφωνα με τους σκοπούς του παρόντος νόμου.


Οι κάθε είδους αποφάσεις των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του παρόντος οργάνων που εκδόθηκαν από την ημέρα κατάθεσης του σχεδίου νόμου στη Βουλή και οι οποίες συνεπάγονται ανάλωση της περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ. ή προκαλούν δαπάνη άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, πλην της δαπάνης μισθοδοσίας, αναστέλλονται και δεν εκτελούνται έως ότου επικυρωθούν από τα όργανα που διορίζονται σύμφωνα με τη παράγραφο.


Κατά την πρώτη συνεδρίαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει με διεθνή διαγωνισμό σε ελεγκτική εταιρία την αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης και τη διενέργεια των πράξεων της παρ. 7 του άρθρου 27.


Στην αξία δεν περιλαμβάνεται αυτή που οφείλεται στο μονοπωλιακό χαρακτήρα της επιχείρησης, κατά την έννοια της ερμηνευτικής δήλωσης επί του άρθρου 106 του Συντάγματος, ούτε η αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ., για την οποία προβλέπουν το άρθρο 22 του παρόντος και το άρθρο δεύτερο της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας που κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2898/2001.


Για τον καθορισμό της αξίας της επιχείρησης, μεταξύ άλλων, συνυπολογίζονται: 


α) η αναπόσβεστη, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αξία των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού που περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο, 

β) το τυχόν αναλογούν επιχειρηματικό κέρδος της αντισταθμιστικής καταβολής χρήσης έτους 2017, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθ. Α οικ. 45787/3551/5.8.2014 (Β’ 2283) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών που κυρώθηκε με την 22 παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4313/2014 (Α’ 261), 

γ) οι απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης έναντι του Ο.Α.Σ.Θ., 

δ) οι απαιτήσεις τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων κατά του Ο.Α.Σ.Θ.
 

Η ελεγκτική εταιρεία υποβάλει, εντός έξι μηνών από την ανάθεση και σύμφωνα με όσα ορίζονται στη παράγραφο 1, στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση του Ο.Α.Σ.Θ. έκθεση αποτίμησης της αξίας της επιχείρησης, η οποία διαβιβάζεται στους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.

Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, υποβάλλει αμελλητί στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών αίτηση για τον καθορισμό του τιμήματος εξαγοράς της επιχείρησης, στην οποία προσαρτάται η έκθεση του προηγούμενου εδαφίου. Το Εφετείο, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη τακτική διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθορίζει το τίμημα της εξαγοράς.


Το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλει στους μετόχους του Ο.Α.Σ.Θ., κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός, το τίμημα που καθορίστηκε.

 
Το Ελληνικό Δημόσιο συμψηφίζει έναντι του καταβλητέου τιμήματος απαιτήσεις του ιδίου ή οργανισμών κοινωνικής ασφάλειας απέναντι στον Ο.Α.Σ.Θ. 


Δύναται να συμψηφίζει έναντι του καταβλητέου τιμήματος απαιτήσεις τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που δημιούργησε ο Ο.Α.Σ.Θ. μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, σύμφωνα με τη περίπτωση δ’ της παραγράφου 1.

Με αίτηση που εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου μπορεί να ζητηθεί ο καθορισμός προκαταβολής μέρους του τιμήματος, εφόσον ο αιτών μέτοχος δεν διαθέτει άλλα μέσα βιοπορισμού για τον ίδιο και την οικογένειά του.


Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου δεν υποβάλλεται πριν ολοκληρωθεί η κατά την παράγραφο 1 ανάθεση στην ελεγκτική εταιρία. 


Για τον καθορισμό της προκαταβολής το δικαστήριο συνεκτιμά όσα καθορίζονται στη παράγραφο 1. 

Η προκαταβολή επιδικάζεται σε τμηματικές καταβολές και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το μισό της πιθανολογούμενης απαίτησης.

Προβλέπει επίσης πως:
 
Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως λύεται, λόγω παρόδου του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 3 περ. δ΄ του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007, η Οικονομική Συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του «Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)», που συνάφθηκε με αντικείμενο την ανάθεση, εκτέλεση και εκμετάλλευση της αστικής συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη, κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2898/2001 (Α’ 71) και τροποποιήθηκε με το ν. 3652/2008 (Α’ 45) και το άρθρο 17 του ν. 3897/2010 (Α’ 208). 2. Από τη λύση της Οικονομικής Συμφωνίας, σύμφωνα με την παρ. 1, περιέρχεται αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων που η αξία τους έχει αποσβεσθεί γίνεται άνευ ανταλλάγματος.


Για τα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν πλήρως αποσβεσθεί, το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει στους μετόχους του Ο.Α.Σ.Θ. τη μη αποσβεσθείσα αξία, σύμφωνα και με το άρθρο 25. 


Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων παραμένει στην κατοχή και χρήση του Ο.Α.Σ.Θ για τις ανάγκες του συγκοινωνιακού έργου που του ανατίθεται προσωρινά, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 

Συμπληρωματικά, εφαρμόζονται οι περί παρακαταθήκης διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Για όσο διάστημα ο Ο.Α.Σ.Θ. έχει την κατοχή των περιουσιακών στοιχείων, βαρύνεται με τις δαπάνες συντήρησης και καλής λειτουργίας τους, καθώς και με κάθε φορολογική, ασφαλιστική ή άλλη υποχρέωση επ’ αυτών.

Από τους σκοπούς και τις διατάξεις του παρόντος νόμου εξαιρούνται:
  α) Το σιδηροδρομικό έργο και εγκαταστάσεις που παρέχει ο ΟΣΕ, οι θυγατρικές του, οι συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, οι εταιρίες υποδομής και εκμετάλλευσης του σιδηροδρομικού δικτύου και κάθε άλλος όμοιου αντικειμένου δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας.

β) Το υπεραστικό συγκοινωνιακό έργο των Κ.Τ.Ε.Λ. για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των ν. 2963/2001 (Α’ 268) και ν. 4199/2013 (Α’ 216). Η εκτέλεση του αστικού συγκοινωνιακού έργου από το Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε. σύμφωνα με το ν. 2898/2001 (Α’ 71) και ν. 3897/2010 (Α’ 208), υπάγεται στους σκοπούς και διατάξεις του παρόντος νόμου.
 

Οι πόροι της Ο.Σ.Ε.Θ. προέρχονται από την ετήσια είσπραξη δύο τοις εκατό (2%) εκ του συνόλου των εσόδων από τη παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών (κόμιστρα, αντισταθμιστική καταβολή, κρατικές επιδοτήσεις, διαφημίσεις), την εκμετάλλευση υπηρεσιών και δεδομένων τηλεματικής, υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου, καθώς και την εκμετάλλευση της περιουσίας της.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου: 


Εξαγοράζεται από το Ελληνικό Δημόσιο το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» (Ο.Α.Σ.Θ). 

Η επιχείρηση εξαγοράζεται ως σύνολο, εξαιρουμένης της περιουσίας που κατά το άρθρο 22 περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει συμβατικού όρου της συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. Για το τίμημα της εξαγοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία της επιχείρησης που οφείλεται στο μονοπωλιακό της χαρακτήρα.

Η εξαγορά του Ο.Α.Σ.Θ. συντελείται και τελειούται από και δια του παρόντος νόμου, από τη θέση του οποίου σε ισχύ περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο των μετοχών του Οργανισμού. Από τη θέση του παρόντος σε ισχύ τη Γενική Συνέλευση του Ο.Α.Σ.Θ. απαρτίζουν, ως εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου, οι Υπουργοί Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και ορκωτός λογιστής – ελεγκτής του Ο.Α.Σ.Θ. και καθορίζονται οι αμοιβές τους καθώς και κάθε ζήτημα δαπάνης από την άσκηση των καθηκόντων τους.


Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης: α) τίθεται ο Ο.Α.Σ.Θ. σε εκκαθάριση εν λειτουργία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, και β) ορίζεται η προσωρινή συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την εκκαθάριση, για την εκτέλεση του μεταβατικού συγκοινωνιακού έργου σύμφωνα με τους σκοπούς του παρόντος νόμου. 


Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μέχρι τον κατά την παρ. 4 διορισμό οργάνων, η δράση και οι αρμοδιότητες των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του παρόντος οργάνων του Ο.Α.Σ.Θ. περιορίζονται μόνο σε όσες είναι απολύτως αναγκαίες για την εκτέλεση του προσωρινού συγκοινωνιακού έργου σύμφωνα με τους σκοπούς του παρόντος νόμου. 

Οι κάθε είδους αποφάσεις των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του παρόντος οργάνων που εκδόθηκαν από την ημέρα κατάθεσης του σχεδίου νόμου στη Βουλή και οι οποίες συνεπάγονται ανάλωση της περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ. ή προκαλούν δαπάνη άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, πλην της δαπάνης μισθοδοσίας, αναστέλλονται και δεν εκτελούνται έως ότου επικυρωθούν από τα όργανα που διορίζονται σύμφωνα με τη παράγραφο.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει με διεθνή διαγωνισμό σε ελεγκτική εταιρία την αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης και τη διενέργεια των πράξεων της παρ. 7 του άρθρου 27. Στην αξία δεν περιλαμβάνεται αυτή που οφείλεται στο μονοπωλιακό χαρακτήρα της επιχείρησης, κατά την έννοια της ερμηνευτικής δήλωσης επί του άρθρου 106 του Συντάγματος, ούτε η αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ., για την οποία προβλέπουν το άρθρο 22 του παρόντος και το άρθρο δεύτερο της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας που κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2898/2001.
 

Για τον καθορισμό της αξίας της επιχείρησης, μεταξύ άλλων, συνυπολογίζονται: 

α) η αναπόσβεστη, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αξία των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού που περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο, 

β) το τυχόν αναλογούν επιχειρηματικό κέρδος της αντισταθμιστικής καταβολής χρήσης έτους 2017, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθ. Α οικ. 45787/3551/5.8.2014 (Β’ 2283) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών που κυρώθηκε με την 22 παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4313/2014 (Α’ 261),

 γ) οι απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης έναντι του Ο.Α.Σ.Θ., 

δ) οι απαιτήσεις τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων κατά του Ο.Α.Σ.Θ.
 

Η ελεγκτική εταιρεία υποβάλει, εντός έξι μηνών από την ανάθεση και σύμφωνα με όσα ορίζονται στη παράγραφο 1, στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση του Ο.Α.Σ.Θ. έκθεση αποτίμησης της αξίας της επιχείρησης, η οποία διαβιβάζεται στους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, υποβάλλει αμελλητί στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών αίτηση για τον καθορισμό του τιμήματος εξαγοράς της επιχείρησης, στην οποία προσαρτάται η έκθεση του προηγούμενου εδαφίου.
 

Το Εφετείο, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη τακτική διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθορίζει το τίμημα της εξαγοράς. Το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλει στους μετόχους του Ο.Α.Σ.Θ., κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός, το τίμημα που καθορίστηκε.

Το Ελληνικό Δημόσιο συμψηφίζει έναντι του καταβλητέου τιμήματος απαιτήσεις του ιδίου ή οργανισμών κοινωνικής ασφάλειας απέναντι στον Ο.Α.Σ.Θ. Δύναται να συμψηφίζει έναντι του καταβλητέου τιμήματος απαιτήσεις τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που δημιούργησε ο Ο.Α.Σ.Θ. μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, σύμφωνα με τη περίπτωση δ’ της παραγράφου 


1. Με αίτηση που εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου μπορεί να ζητηθεί ο καθορισμός προκαταβολής μέρους του τιμήματος, εφόσον ο αιτών μέτοχος δεν διαθέτει άλλα μέσα βιοπορισμού για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου δεν υποβάλλεται πριν ολοκληρωθεί η κατά την παράγραφο 1 ανάθεση στην ελεγκτική εταιρία. Για τον καθορισμό της προκαταβολής το δικαστήριο συνεκτιμά όσα καθορίζονται στη παράγραφο 1. Η προκαταβολή επιδικάζεται σε τμηματικές καταβολές και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το μισό της πιθανολογούμενης απαίτησης.


Προβλέπει επίσης πως: Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως λύεται, λόγω παρόδου του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 3 περ. δ΄ του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007, η Οικονομική Συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του «Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)», που συνάφθηκε με αντικείμενο την ανάθεση, εκτέλεση και εκμετάλλευση της αστικής συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη, κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2898/2001 (Α’ 71) και τροποποιήθηκε με το ν. 3652/2008 (Α’ 45) και το άρθρο 17 του ν. 3897/2010 (Α’ 208). 


2. Από τη λύση της Οικονομικής Συμφωνίας, σύμφωνα με την παρ. 1, περιέρχεται αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων που η αξία τους έχει αποσβεσθεί γίνεται άνευ ανταλλάγματος. 

Για τα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν πλήρως αποσβεσθεί, το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει στους μετόχους του Ο.Α.Σ.Θ. τη μη αποσβεσθείσα αξία, σύμφωνα και με το άρθρο 25.

Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων παραμένει στην κατοχή και χρήση του Ο.Α.Σ.Θ για τις ανάγκες του συγκοινωνιακού έργου που του ανατίθεται προσωρινά, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 

Συμπληρωματικά, εφαρμόζονται οι περί παρακαταθήκης διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Για όσο διάστημα ο Ο.Α.Σ.Θ. έχει την κατοχή των περιουσιακών στοιχείων, βαρύνεται με τις δαπάνες συντήρησης και καλής λειτουργίας τους, καθώς και με κάθε φορολογική, ασφαλιστική ή άλλη υποχρέωση επ’ αυτών.
 

Από τους σκοπούς και τις διατάξεις του παρόντος νόμου εξαιρούνται: 

α) Το σιδηροδρομικό έργο και εγκαταστάσεις που παρέχει ο ΟΣΕ, οι θυγατρικές του, οι συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, οι εταιρίες υποδομής και εκμετάλλευσης του σιδηροδρομικού δικτύου και κάθε άλλος όμοιου αντικειμένου δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας.

 β) Το υπεραστικό συγκοινωνιακό έργο των Κ.Τ.Ε.Λ. για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των ν. 2963/2001 (Α’ 268) και ν. 4199/2013 (Α’ 216).

Η εκτέλεση του αστικού συγκοινωνιακού έργου από το Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε. σύμφωνα με το ν. 2898/2001 (Α’ 71) και ν. 3897/2010 (Α’ 208), υπάγεται στους σκοπούς και διατάξεις του παρόντος νόμου. 


Οι πόροι της Ο.Σ.Ε.Θ. προέρχονται από την ετήσια είσπραξη δύο τοις εκατό (2%) εκ του συνόλου των εσόδων από τη παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών (κόμιστρα, αντισταθμιστική καταβολή, κρατικές επιδοτήσεις, διαφημίσεις), την εκμετάλλευση υπηρεσιών και δεδομένων τηλεματικής, υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου, καθώς και την εκμετάλλευση της περιουσίας της.


ΠΗΓΗ. ask-proastiakos