Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣ κ. ΔΗΜΟΥ ΤΣΑΚΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ πρώην ΤΑΠΟΤΕ


ΤΕΤΑΡΤΗ 27-11-2013

Προς
Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΣ

Σχετικά με τη δυνατότητα αυτασφάλισης στο π.ΤΑΠ-ΟΤΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του Άρθρου 26  Ν. 4075/ΦΕΚ 89/Α/11.4.2012, «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις», οι ασφαλισμένοι του
π.ΤΑΠ-ΟΤΕ, μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους (κύρια και επικουρική), σε περίπτωση διακοπής με οποιοδήποτε τρόπο της υποχρεωτικής ασφάλισής τους, με τους όρους που προβλέπονται στο νόμο. Συγκεκριμένα:

α)  Υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε  μήνα ολόκληρο το ποσό εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου, όπως  ισχύουν κάθε φορά.
β) Το ποσό εισφορών  υπολογίζεται στις τακτικές αποδοχές τελευταίου μήνα πριν τη διακοπή της εργασιακής σχέσης.
γ) Με τις ίδιες προϋποθέσεις η ασφάλιση μπορεί κατόπιν υποβολής αίτησης του ασφαλισμένου να συνεχίζεται προαιρετικά και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας.
Δ) Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης υπολογίζεται ως πραγματικός χρόνος κύριας, επικουρικής ασφάλισης και ασφάλισης πρόνοιας και συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης σύνταξης και εφάπαξ όσο και για προσαύξηση των αντίστοιχων παροχών.

Αθήνα 22.11.2013ΔΗΜΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ