Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου των εκπαιδευτικών

ΤΕΤΑΡΤΗ 10-5-2017

Με το έγγραφο Δ.ΑΣΦ.221/9-5-2017 (ΑΔΑ: ΨΤΚΒ465ΧΠΙ-ΖΜΤ) του ΕΦΚΑ προς τις υπηρεσίες του αναφέρει ότι: Με τις διατάξεις του ΠΔ 69/2016 (ΦΕΚ 127/Α/13-7-2016), δόθηκε η δυνατότητα στους υπαλλήλους του δημοσίου, ΝΠΔΔ κλπ, να αναγνωρίσουν προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα. Με το παρόν, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-17) και την με αριθ. πρωτ. 35527/Ε2/3-3-2017 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, σας γνωρίζουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί από τους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς για θέματα αρμοδιότητας έκδοσης, προϋποθέσεις και τύπο βεβαίωσης, με την τροποποίηση αναφοράς των νέων διατάξεων στις χορηγούμενες βεβαιώσεις. Μετά τα ανωτέρω ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αναγνωρίσουν προϋπηρεσία ασφαλιστέα σε ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, να απευθύνονται στις κατά περίπτωση Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για την χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. παρακαλούνται για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων κατά το πρότυπο των οδηγιών εφαρμογής των προγενέστερων διατάξεων (Π.Δ. 69/2016) με την προσθήκη των νέων διατάξεων στη χορηγούμενη βεβαίωση.

ΠΗΓΗ: https://www.diorismos.gr/ekpaideush/27909/anagnorisi-proypiresias-ektos-dimosioy-ton-ekpaideytikon
Με το έγγραφο Δ.ΑΣΦ.221/9-5-2017 (ΑΔΑ: ΨΤΚΒ465ΧΠΙ-ΖΜΤ) του ΕΦΚΑ προς τις υπηρεσίες του αναφέρει ότι: 

Με τις διατάξεις του ΠΔ 69/2016 (ΦΕΚ 127/Α/13-7-2016), δόθηκε η δυνατότητα στους υπαλλήλους του δημοσίου, ΝΠΔΔ κλπ, να αναγνωρίσουν προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα. Με το παρόν, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-17) και την με αριθ. πρωτ. 35527/Ε2/3-3-2017 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, σας γνωρίζουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί από τους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς για θέματα αρμοδιότητας έκδοσης, προϋποθέσεις και τύπο βεβαίωσης, με την τροποποίηση αναφοράς των νέων διατάξεων στις χορηγούμενες βεβαιώσεις. 

Μετά τα ανωτέρω ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αναγνωρίσουν προϋπηρεσία ασφαλιστέα σε ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, να απευθύνονται στις κατά περίπτωση Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για την χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης. 

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. παρακαλούνται για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων κατά το πρότυπο των οδηγιών εφαρμογής των προγενέστερων διατάξεων (Π.Δ. 69/2016) με την προσθήκη των νέων διατάξεων στη χορηγούμενη βεβαίωση.


ΠΗΓΗ. diorismos.gr
Με το έγγραφο Δ.ΑΣΦ.221/9-5-2017 (ΑΔΑ: ΨΤΚΒ465ΧΠΙ-ΖΜΤ) του ΕΦΚΑ προς τις υπηρεσίες του αναφέρει ότι: Με τις διατάξεις του ΠΔ 69/2016 (ΦΕΚ 127/Α/13-7-2016), δόθηκε η δυνατότητα στους υπαλλήλους του δημοσίου, ΝΠΔΔ κλπ, να αναγνωρίσουν προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα. Με το παρόν, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-17) και την με αριθ. πρωτ. 35527/Ε2/3-3-2017 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, σας γνωρίζουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί από τους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς για θέματα αρμοδιότητας έκδοσης, προϋποθέσεις και τύπο βεβαίωσης, με την τροποποίηση αναφοράς των νέων διατάξεων στις χορηγούμενες βεβαιώσεις. Μετά τα ανωτέρω ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αναγνωρίσουν προϋπηρεσία ασφαλιστέα σε ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, να απευθύνονται στις κατά περίπτωση Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για την χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. παρακαλούνται για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων κατά το πρότυπο των οδηγιών εφαρμογής των προγενέστερων διατάξεων (Π.Δ. 69/2016) με την προσθήκη των νέων διατάξεων στη χορηγούμενη βεβαίωση.

ΠΗΓΗ: https://www.diorismos.gr/ekpaideush/27909/anagnorisi-proypiresias-ektos-dimosioy-ton-ekpaideytikon