Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Εγκύκλιος ΟΑΕΕ για τη συνταξιοδότηση οφειλετών με διαδοχική ασφάλιση

ΤΡΙΤΗ 22-12-2015Εγκύκλιος του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών με θέμα «Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών με τον ΟΑΕΕ συμμετέχοντα σε συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση». 
Όπως αναφέρεται:
 
Mε το άρθρο 21 παρ.1 περ η του ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α’/17-10-2015) καταργήθηκαν οι διατάξεις των παρ 1-3 του άρθρου 38 του ν.4331/2015 (Α’ 69) σχετικά με την πάγια ρύθμιση για έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη.

Ειδικότερα από την έναρξη ισχύος του νόμου 4337/2015 (ήτοι από 17-10-2015) επανέρχεται το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε ως 2-7-2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4331/2015), ήτοι οι διατάξεις της παρ 2 και 3 του άρθρου 61 του ν.3863/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 43 του ν.3996/2011 και συμπληρώθηκαν σε ότι αφορά τον Ο.Α.Ε.Ε. με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.3 του ν.4075/2012.

Επανέρχεται δηλαδή το ανώτατο όριο παρακράτησης μέχρι 20.000,00 ευρώ και ο αριθμός των δόσεων μέχρι 40 για όλες τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4337/2015 δηλαδή από 17-10-2015 και εντεύθεν.

Παράλληλα οι καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4331/2015 θα εφαρμόζονται σε αιτήσεις συνταξιοδότησης:

Α) Που υποβλήθηκαν από 2-7-2015 μέχρι την 17-10-2015 βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχει γίνει κοινοποίηση της οφειλής στον υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένο και σε εκείνες

Β) Που υποβλήθηκαν πριν την 17-10-2015, έχει γίνει κοινοποίηση της οφειλής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ν.4331/2015 και δεν έχει παρέλθει άπρακτη η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του π/δτος 258/1983 προθεσμία ή έχει εξοφληθεί η οφειλή.
ΠΗΓΗ. ergasianet.gr