Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

NOMOΣ 4464/2017 - Τροποποίηση διατάξεων Υπαλληλικού Κώδικα

ΠΕΜΠΤΗ 6-4-2017
NOMOΣ 4464/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 46/04.04.2017

Κύρωση της Συμφωνίας – Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις.

Άρθρο πρώτο
 
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία-Πλαίσιο για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Ουλάν Μπατόρ, στις 30 Απριλίου 2013, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα


Άρθρο δεύτερο
 
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3528/2007 (Α ́26) και του ν. 3584/2007 (A ́143) Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007, Α ́26)


Άρθρο τρίτο
 
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4369/2016 (Α ́ 33)


Άρθρο τέταρτο
 
1. Μετά την έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Δ ́ του ν. 4369/2016, ειδικά συστήματα επιλογής προϊσταμένων για υπάλληλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται ή να διατηρούνται σε ισχύ με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης του τελευταίου.
Προϊστάμενοι που επελέγησαν και τοποθετήθηκαν βάσει ειδικών διατάξεων έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την έκδοση των προβλεπομένων στο προηγούμενο εδάφιο προεδρικών διαταγμάτων, με τα οποία δύναται να ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα με τους ήδη υπηρετούντες προϊσταμένους κατόπιν επιλογής.


2. Από τις ανωτέρω διατάξεις εξαιρείται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.


Άρθρο πέμπτο
 
Τροποποίηση του ν. 4178/2013 (Α ́174)


Η περίπτωση δ ́ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, οι κλάδοι, από τους οποίους θα προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, καθώς και τυχόν πρόσθετα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης ευθύνης.».


Άρθρο έκτο
 
1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α ́ της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως προϊστάμενοι της ΓΔΟΥ επιλέγονται υπάλληλοι με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή διαχειριστικού ελέγχου. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές, επιλέγονται υπάλληλοι με διετή τουλάχιστον εμπειρία στα ίδια θέματα.».


2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α ́ του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/ΟΙΚ.23459/25.9.2014 κ.υ.α. (Β ́ 2595) αντικαθίσταται ως εξής:


«α) τριετής, και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι, διετής τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα οικονομικού αντικειμένου και ιδίως στα κάτωθι θέματα:».


Άρθρο έβδομο
 
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 63 παράγραφος 1 αυτής
Το πλήρες κείμενο NOMOΣ 4464/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 46/04.04.2017ΠΗΓΗ. odigostoupoliti.eu