Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Άρθρο 106, 107 – Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών

ΤΕΤΑΡΤΗ 26-4-2017


 
 Άρθρο 106 – Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών

1. Κάθε παροχή που έχει καταβληθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αχρεώστητα, επιστρέφεται ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του λαβόντος και αναζητείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. 

Σε περίπτωση υπαιτιότητας του αναζητείται εντόκως, με επιτόκιο 3%
 

Παράλληλα με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, επιτρέπεται απευθείας συμψηφισμός οποιασδήποτε οφειλής προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το σύνολο των χορηγούμενων παροχών, που τυχόν δικαιούται ο οφειλέτης.

Ο συμψηφισμός πραγματοποιείται σε μηνιαίες δόσεις, το ύψος καθεμιάς από τις οποίες δε μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του μεικτού ποσού που αντιστοιχεί στις χορηγούμενες παροχές, ή εφάπαξ, εφόσον το συνολικό ποσό της οφειλής δεν υπερβαίνει το 1/3 του ποσού που αντιστοιχεί στις χορηγούμενες παροχές.


Ο καταλογισμός και ο τυχόν διενεργούμενος συμψηφισμός εκτελείται με απόφαση του Διευθυντή του αρμοδίου Υποκαταστήματος.


2. Εάν ο οφειλέτης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποβιώσει ,οι οφειλές του συμψηφίζονται με τυχόν οφειλόμενες σε αυτόν και στους νόμιμους κληρονόμους του αναδρομικές παροχές, προς απομείωση του χρέους, ενώ το υπόλοιπο ποσό αναζητείται από αυτούς κατά την κληρονομική τους μερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. 


Σε περίπτωση που μεταξύ των κληρονόμων υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έλκουν συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα από τον οφειλέτη, το ανεξόφλητο ποσό της οφειλής κατά την κληρονομική τους μερίδα, παρακρατείται από το σύνολο των συνταξιοδοτικών παροχών που τους μεταβιβάζονται ή τους καταβάλλονται, σε μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ, όπως στην παρ. 1.

Εφόσον η οφειλή δεν είχε βεβαιωθεί όσο ο οφειλέτης βρισκόταν εν ζωή, εκδίδεται απόφαση από τον αρμόδιο Διευθυντή, με την οποία καθίστανται υπόχρεοι προς εξόφληση της οφειλής οι νόμιμοι κληρονόμοι του, με τις προαναφερθείσες διαδικασίες του ΚΕΔΕ και του συμψηφισμού οφειλών προς τις καταβαλλόμενες παροχές.


3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να ανακαθορίζεται το ποσοστό του επιτοκίου που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή.Άρθρο 107 – Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών

Η παράγραφος 8 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α 179/21.06.1951), όπως αναριθμήθηκε σε παράγραφο 7 με τις διατάξεις τις παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α/5-1-1999) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Εισφορές που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως, επιστρέφονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, εντόκως κατά 3%. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις εισφορές που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως υπέρ των κλάδων ασφάλισης παροχών ασθενείας σε χρήμα και σε είδος.

Ο ασφαλισμένος δικαιούται να απαιτήσει απευθείας την πληρωμή του ποσού που αναλογεί σ’ αυτόν από αχρεωστήτως εισπραχθείσες εισφορές, με επιτόκιο 3%. Οι σχετικές απαιτήσεις υποκύπτουν σε πενταετή παραγραφή.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να ανακαθορίζονται τα ποσοστά του επιτοκίου που προβλέπονται από την παράγραφο αυτή.»ΠΗΓΗ. opengov.gr