Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Οι ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλλαν οι εργαζόμενοι με την ένταξή τους στο ΤΑΥΤΕΚΩ (Ποσοστά - πίνακες)

ΤΕΤΑΡΤΗ 5-4-2017

 
* ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΣΕ

 
Από την 1/10/2008 το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ εντάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ.

Στον Τομέα ασφαλίζεται υποχρεωτικά, από την ημέρα πρόσληψης του όλο το μόνιμο, έκτακτο και επί συμβάσει προσωπικό του Ομίλου ΟΣΕ, το προσωπικό του Τομέα καθώς και το ιατροφαρμακευτικό προσωπικό των πιο πάνω φορέων. 

Επίσης στην ασφάλιση του Τομέα εξακολουθεί να υπάγεται και το προσωπικό του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΟΣΕ, το οποίο είχε μεταφερθεί στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, κατά τη συγχώνευση των δύο φορέων καθώς και το κατά το άρθρο 12 του ν. 2671 μεταφερόμενο προσωπικό του ΟΣΕ σε άλλους φορείς (μεταταχθέντες).

Όλοι οι ανωτέρω ασφαλίζονται υποχρεωτικά, με οποιαδήποτε νομική μορφή σχέσεως εργασίας, οποιασδήποτε διάρκειας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, υπηρετούν ή προσλαμβάνονται για εκτέλεση εργασίας ή οποιασδήποτε υπηρεσίας σχετιζόμενης με τη λειτουργία του ΟΣΕ και των Ταμείων, ανεξαρτήτως του είδους και της προσωρινότητας ή όχι της εκτελούμενης εργασίας, του τρόπου και του χρόνου καταβολής της μισθοδοσίας και της προέλευσης της δαπάνης από την οποία καλύπτεται αυτή.

Σκοπός του Τομέα είναι η χορήγηση εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του και σε περίπτωση θανάτου στα μέλη της οικογένειάς τους. 

Ασφαλιστικές Εισφορές

Εισφορές για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992

1. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν για την ασφάλιση τους εισφορά 4% που υπολογίζεται επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων και δευτερευουσών απολαβών τους.

Ως δευτερεύουσες απολαβές των ασφαλισμένων γενικά είτε πραγματοποιούνται αυτές είτε όχι, καθορίζονται υποχρεωτικά για τον υπολογισμό της πιο πάνω εισφοράς, οι ακόλουθες, που υπολογίζονται επί των βασικών μισθών και του κάθε είδους επιδόματος το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος.

 1. Ποσοστό 70% για το προσωπικό των κλάδων Προσωπικού  Έλξης, Προσωπικού Αμαξοστοιχιών και Οδηγών Αυτοκινήτων, δηλαδή για τους Μηχανοδηγούς, βοηθούς μηχανοδηγού Α΄, βοηθούς μηχανοδηγού Β΄, Προϊσταμένους Γραφείου Προσωπικού Αμαξοστοιχιών, Αρχιελεγκτές, Ελεγκτές, Προϊσταμένους Αμαξοστοιχιών, Συνοδούς Αμαξοστοιχιών και οδηγούς Αυτοκινήτων.
  Παράδειγμα 4% x 70% = 2,8% Άρα συνολικό ποσοστό κράτησης 4%+2,8%=6,8%
 2. Ποσοστό 50% για τους Μηχανοστασιάρχες Έλξης και τους Αμαξοστασιάρχες.
  Παράδειγμα 4% x 50% = 2% Άρα συνολικό ποσοστό κράτησης 4%+2%=6%
 3. Ποσοστό 30% για όλο το υπόλοιπο προσωπικό.
  Παράδειγμα 4% x 30% =1,2% Άρα συνολικό ποσοστό κράτησης 4%+1,2%=5,2%
Σημειώνεται ότι όλοι οι υπάλληλοι που έχουν μεταταχθεί από τον ΟΣΕ σε άλλες υπηρεσίες ανήκουν στην κατηγορία 1.3 και έχουν συνολικό ποσοστό κράτησης 5,2%.

Για το εργατοτεχνικό προσωπικό γενικά, ως βασικός μισθός θεωρείται το 30πλάσιο του βασικού ημερομισθίου μαζί με τα επιδόματα τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος.

2. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν επίσης για την ασφάλιση τους εισφορά 3% που υπολογίζεται επί των χορηγούμενων ετησίως δώρων και του επιδόματος αδείας.  Στο ποσό εισφοράς του ασφαλισμένου που έχει υπολογιστεί  από το επίδομα αδείας, καταβάλλεται εισφορά εργοδότη σε ποσοστό 75%.

3. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν επίσης εφάπαξ εισφορά που είναι ίση με τη διαφορά του μισθού ενός μηνός που λαμβάνουν και του μισθού ενός μηνός που διαμορφώνεται μετά την αύξηση του μισθού.
 1. λόγω βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης.
    II. λόγω χορήγησης επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.

4. Εισφορά εργοδότη ποσοστό 75% επί του συνόλου των εισφορών του ασφαλισμένου

Εισφορές για τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993

Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν για την ασφάλιση τους εισφορά 4% . 
Οι εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών, εξαιρουμένων των εκτάκτων παροχών λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας του ασφαλισμένου και των μελών της οικογένειάς του.

* ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΕ
Από την 1/10/2008 ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ εντάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΤΕ.

Στον Τομέα ασφαλίζονται όλοι οι μισθωτοί του Ο.Τ.Ε., οι δικηγόροι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Ο.Τ.Ε με πάγιες περιοδικές αμοιβές, οι εργαζόμενοι των θυγατρικών εταιριών του Ο.Τ.Ε., καθώς και οι ασφαλισμένοι του Τομέα που αναλαμβάνουν θέσεις διοικήσεως στον Ο.Τ.Ε ή σε επιχειρήσεις του Δημοσίου Τομέα ή Κυβερνητικές θέσεις για το διάστημα που τις κατέχουν (Π.Δ. 40/1998).

Σκοπός του Τομέα είναι η χορήγηση εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του και σε περίπτωση θανάτου στα μέλη της οικογένειας τους.


Ασφαλιστικές εισφορές


Κατηγορία ασφαλισμένου
Εισφορά εργαζόμενου
Βάση υπολογισμού της εισφοράς
Ασφαλισμένοι μέχρι την 31.12.1992
4 %
O υπολογισμός των εισφορών γίνεται επί των καταβαλλομένων μηνιαίων τακτικών αποδοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα δώρα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας. 

Οι αποδοχές αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ανώτερο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο του Ο.Τ.Ε., προσαυξημένο κατά το χρονοεπίδομα, το επίδομα  οικογενειακής κατάστασης και τα επιδόματα της τεχνικής και επιστημονικής εξειδίκευσης, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.

Σε εισφορές δεν υπόκεινται το επίδομα ταμειακής διαχειρίσεως, η αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, η αντιπαροχή για υπηρεσία τις Κυριακές ή άλλες εξαιρέσιμες ημέρες, η αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες, η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως εκτός έδρας, το επίδομα υπαίθρου, η αποζημίωση των συμμετεχόντων σε συμβούλια καθώς και οποιεσδήποτε άλλες παροχές που δεν χορηγούνται παγίως, μονίμως και διαρκώς και σε καμία περίπτωση οι έχουσες σχέση με την κατεχόμενη θέση (Π.Δ. 196/1996).

Ασφαλισμένοι μετά  την 01.01.1993
4%
O υπολογισμός των εισφορών γίνεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται και οι κρατήσεις τους για κύρια σύνταξη (άρθρα 37, 32 παρ. 1 και 22 παρ. 2 του Ν. 2084/1992).


* ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΗ


Από την 1/10/2008 ο Κλάδος Πρόνοιας του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ εντάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΔΕΗ, αλλά με την Φ. 80000/28375/1942 (ΦΕΚ. 38/14-1-2013, νέα οργανωτική δομή ΤΑΥΤΕΚΩ, ως Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού (ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ)).

Στον Κλάδο είναι ασφαλισμένοι οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ που παρέχουν εξαρτημένη εργασία άνω των 6 μηνών.

Σκοπός του Κλάδου είναι η χορήγηση Παροχών Πρόνοιας σε χρήμα στους μισθωτούς ΔΕΗ (ενεργούς ασφαλισμένους) και συνταξιούχους καθώς και η χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους του και σε περίπτωση θανάτου στα μέλη της οικογένειας τους.

Αρμόδια Διεύθυνση του ΤΑΥΤΕΚΩ για τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος είναι η Διεύθυνση Παροχών Πρόνοιας. 

Η ίδια Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη χορήγηση μόνο σε συνταξιούχους των κάτωθι παροχών πρόνοιας σε χρήμα:
 • επίδομα κυοφορίας και θηλασμού
 • έξοδα κηδείας
 • εξωιδρυματικό επίδομα
 • δάνεια
 • κατασκηνώσεις και βρεφονηπιακούς σταθμούς, για λογαριασμό και κατ’ εξουσιοδότηση της ΔΕΗ
 • έκτακτα χρηματικά βοηθήματα
Για τη χορήγηση αντίστοιχων Παροχών Πρόνοιας σε χρήμα για τους μισθωτούς ΔΕΗ είναι το Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης Μητρώου και Παροχών.

 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Κατηγορία ασφαλισμένου
Εισφορά εργαζόμενου
Εισφορά συνταξιούχου

Ασφαλισμένοι μέχρι την 31.12.1992
4 %
1%
Ασφαλισμένοι μετά την 01.01.1993
4%
1%


* ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 


Από την 1/10/2008 ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας εντάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας.

Στον Τομέα είναι ασφαλισμένοι όσοι παρέχουν κατά κύρια απασχόληση εξαρτημένη εργασία με αμοιβή από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας, εκτός απ’ όσους η εργασιακή τους σύμβαση έχει εμφανή τα στοιχεία της προσωρινότητας.

Σκοπός του Τομέα είναι η χορήγηση εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του και σε περίπτωση θανάτου στα μέλη της οικογένειας τους.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Κατηγορία ασφαλισμένου
Εισφορά εργαζόμενου
Βάση υπολογισμού της εισφοράς
Ασφαλισμένοι μέχρι την 31.12.1992
3,50 %

Η εισφορά υπολογίζεται επί του βασικού μισθού προσαυξημένου με τα επιδόματα, για οικογενειακά βάρη, πολυετή υπηρεσία, βαθμού, ανθυγιεινής εργασίας-που είναι συνέπεια του αντικειμένου της προσφερόμενης εργασίας-, κανονικής άδειας και με το επίδομα σπουδών, καθώς και τα δώρα εορτών και οι αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση.
Ασφαλισμένοι μετά την 01.01.1993
4,00%ΠΗΓΗ.  ΤΑΥΤΕΚΩ